Kritische kijk op TripAdvisor

TripAdvisor heeft beslist waarde als kanaal voor toeristisch onthaal, maar er zijn bij het medium ook wel wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Lees zeker het artikel van Stimmler-Hall "What You Don't Know About TripAdvisor". Het zal je helpen om TripAdvisor de juiste plaats te geven in je communicatie-mix en om uit de beoordelingen op dit sociale medium de meest waardevolle klantenfeedback te filteren.