Verslag netwerkevent "Cohesie"

Meer en beter samenwerken binnen je gidsenteam

Toerisme Vlaanderen ontwikkelde nieuw materiaal voor de toolkit 'Kwaliteit in Gidsenwerking' dat meteen ook de basis vormde voor de keynote en de verschillende inspiratiesessies van het netwerkevent voor organisatie met gidsenwerking van 2018.

  • We ontdekten samen met de deelnemers een model om de communicatie tussen de organisatie en de gidsen te optimaliseren.
  • We bekeken aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende manieren van samenwerken.
  • Ook de juridische en fiscale aspecten van samenwerken met gidsen kwamen aan bod, met bijzondere aandacht voor het nieuwe statuut van de verenigingswerker

Op zoek naar cohesie!

KEY NOTE: Van moeten naar willen (Reginald Verhofstede - Gidsenhumus)

Reginald Verhofstede kwam de theorie van de Besluitfuik toelichten. Hij legde uit hoe je als verantwoordelijke van een gidsenorganisatie jouw ideeën kan realiseren in een sterk veranderend gidsenlandschap aan de ene kant en toch vrijheid kan laten aan de gidsen zodat ze zelf met ideeën komen, en hun eigen competenties spontaan inzetten voor het team, als antwoord op die veranderingen. Een model van communiceren en samenwerken waarmee je zorgt dat een 'moeten' samenwerken verandert in een 'willen' samenwerken.

Tekst rond het omgaan met verandering en de theorie van de Besluitfuik 

INSPIRATIESESSIEHet 'waarom' en het 'hoe' (Barbara Struys - Gidsenhumus)

Barbara Struys ging aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit de gidsensector dieper in op het communicatie- en samenwerkingsmodel dat tijdens de plenaire sessie uit de doeken werd gedaan. In groepjes bekeken ze hoe er in deze voorbeelden gecommuniceerd werd, waar het goed ging en waar het beter kon. Door naar deze voorbeelden te kijken, kregen de deelnemers een spiegel voorgehouden en meer inzicht in hoe het model ook kan worden toegepast in de eigen organisatie.

Praktijkvoorbeelden bij het omgaan met verandering

INSPIRATIESESSIE: Waar liep het mis? (Reginald Verhofstede - Gidsenhumus)

Reginald Verhofstede liet de deelnemers aan deze inspiratiesessie nadenken over situaties waarin zij al weleens op een muur van weerstand botsten als ze verandering teweeg wilde brengen. De deelnemers bespraken in groep een situatie uit de eigen gidsenwerking waarin het niet liep zoals ze voor ogen hadden. Ze analyseerden samen de situatie aan de hand van het aangereikte model en hielpen elkaar in het verwerven van inzicht in waarom het zo liep en hoe ze dit in de toekomst anders zouden kunnen aanpakken.

Oefeningen bij het omgaan met verandering

INSPIRATIESESSIESamen stappen zetten (Janien Prummel)

Janien Prummel vertelde hoe ze uit praktijkvoorbeelden zes elementen wist te puren die van belang zijn in het vinden van een gepaste manier om samen te werken mét je gidsen rond een nieuwe rondleiding of een nieuw project. it de praktijk van organisaties met een gidsenwerking hebben we diverse samenwerkingsmodellen gepuurd. Ze bieden inspiratie, reflectie en tips! 

Tekst bij de zes elementen rond samen stappen zetten

INSPIRATIESESSIE: Is alles in orde? (Anne Roucourt en Yves Coppens - Baker Tilly Belgium)

Anne Roucourt keek vanuit juridisch standpunt naar de relatie die je als organisatie kan hebben met je gidsen. Wie kan je als gids voor jouw organisatie inschakelen, in welk statuut? Welk soort overeenkomst sluit je dan wel of niet af? Kortom welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden zijn verbonden aan het samenwerken met je gidsen?  Vervolgens ging Yves Coppens verder in op de fiscale aspecten en in het bijzonder het statuut van de verenigingswerker

Presentatie van Baker Tilly Belgium

Interessante links

Tijdens de lezingen en inspiratiesessies werd o.a. verwezen naar onderstaande instrumenten uit de toolkit 'Kwaliteit in Gidsenwerking':

In de presentatie van Lies Boonen zijn nog enkele extra verwijzingen te vinden.